کلمات مخالف (متضاد)،مترادف (هم معنی) درس به درس فارسی دوم دبستانکلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


در ادامه کلمات هم خانواده/ متضاد/مترادف / مخالف تمام دروس فارسی کلاس دوم دبستان را برای شما عزیزان قرار داده ایم .


متضاد یا مخالف درس ستایش فارسی دوم دبستان


 • بدترین بهترین

 • پایان آغاز

 • بسته باز

 • هست نیست

 • نامهربان مهربان

 • پایان شروع

 • ناراحتی شادی

 • کوچک بزرگ

 • رفته ام آمده ام

 • نمی خواهم میخواهم

 • نبود بود

 • خوب بد


مترادف / هم خانواده درس ستایش فارسی دوم دبستان


 1. سر آغاز ، آغاز ،آغازین = آغاز

 2. مهر ، مهربان ، مهرورزی = باز

 3. شادی ، شادی آور ، شاد = نیست

 4. موفـق = موفـقیـت


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


متضاد یا مخالف کتابخانه ی کلاس ما فارسی دوم دبستان


 • آخر اول،ابتدا

 • بله خیر

 • نخوانیم بخوانیم

 • نامناسب مناست

 • دشمن دوست

 • کم خیلی

 • نمی توانیم می توانیم

 • نادرستی درستی

 • بزرگ کوچک

 • مضر مفید

 • نادان دانا

 • بدتر بهتر

 • کوتاه بلند

 • زشت زیبا

 • شب روز

 • گرم سرد

 • نمی رسید می رسید

 • تند آرام

 • نشسته ایستاده

 • خداحافظ سلام

 • خارج داخل

 • انفرادی گروهی

 • پرسش پاسخ

 • زیر روی


مترادف یا هم خانواده درس کتابخانه کلاس ما فارسی دوم دبستان


 1. کلاس = ،باکلاس ، همکلاسی

 2. دانش آموز = دانشمند ، دانشجو ، دانش

 3. بخوانیم = خوانا ، خواندان ،می خواند ، خواند

 4. می خواست = خواستن ، خواستگاری

 5. شناس = شناساندن ، بشناسیم

 6. گوش = بازیگوش ، گوشواره

 7. گفت و گو = گفت و شنود ، گفتن ، گفتار


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


متضاد مسجد محله ی ما فرسی دوم دبستان


 • تازه کهنه

 • آخرین بار اوّلین بار

 • لبخند خندیدن ، خندان ، خنده


هم خانواده درس مسجد محله ما فارسی دوم ابتدایی


 1. ساختمان = ساختن ، ساختار ،ساختنی

 2. هم فکری = هم دردی ، هم یاری ، هم کاری

 3. پیش نماز = پیشگو ، پیشاهنگ ،پیشرو

 4. سخنان = سخنگو ، سخن ، سخنران

 5. آموزش = آموزشگاه ، آموزشی

 6. کودکان = کودکی ، کودک یار

 7. لبخند = خندیدن ، خندان ، خنده


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


متضاد درس خرس کوچولو فارسی دوم دبستان


 • خسته سر حال

 • سیر گرسنه

 • ایستاد نشست

 • پایین بالا

 • تمیز کثیف

 • امروز فردا

 • سالم بیمار

 • خرس بزرگ خرس کوچولو

 • امن خطرناک

 • آن طرف این طرف

 • ناراحت خوشحال

 • بی حوصله با حوصله


مترادف یا هم خانواده فارسی دوم دبستان درس خرس کوچولو


 1. نشست = نشستن

 2. بشوری = بشور

 3. چشمه = چشمک

 4. دوباره = چند باره

 5. جنگید = جنگاور ، جنگیدن ، بجنگد

 6. زندگی = زندگانی ، زنده


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


مخالف مدرسه ی خرگوش ها فارسی دوم دبستان


 • وارد شد خارج شد

 • خداحافظ سلام

 • جواب پرسش ، سوال

 • بیمار سالم

 • قبل بعد

 • ناراحتی خوش حالی


مترادف درس خرگوش ها فارسی دوم دبستان


 1. مدرسه = مدرّس

 2. آموزگار = آموزش ، آموز

 3. در آمد = سر آمد ، کار آمد

 4. پرید = پریدن ، پرش ، پر ،پرنده

 5. خطرهایی = خطرناک ،پرخطر ، خطر ساز


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


مخاف درس چوپان درست کار فارسی دوم


 • زیاد کم

 • زنی مردی

 • آدم بد کار آدم درست کار

 • نداشت داشت

 • دورغ گو راست گو

 • نادرست درست

 • باران آرام باران شدید

 • درست کار خلاف کار


مترادف درس خرگوش ها فارسی دوم


 1. روزگاری = یادگاری ماندگاری

 2. شنوا = می شنوند

 3. فروش= فروشی ، فروشگاه

 4. باریدن = بارش ،بارید

 5. می دوشید = دوشیدن ، دوشید

 6. فروختن = می فروختی


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


کلمات مخالف درس کوشا و نوشا


 • قبول کردند قبول نکردند

 • اسیر آزاد

 • ناتوان توانا

 • جوان پیر

 • نامهربان مهربان

 • بسیار خوب بسیار بد

 • بد حرف زدن خوب حرف زدن

 • پرنده ی بزرگ پرنده ی کوچک

 • مرگ زندگی

 • هیچ وقت همیشه

 • شبی روزی

 • ناراحت شدند خوشحال شدند

 • ماندند ، نرفتند ترک کردند

 • پرنده ی نادان پرنده ی دانا

 • راست گو دورغ گو


کلمات مترادف درس کوشا و نوشا


 1. کوشا = کوشش ، کوشیدن ، کوشید

 2. نوشیدن = نوشا

 3. پریدن = پر ،پرش پروازکنان

 4. آموختن = آموخت ،آموختنی

 5. امانت دار = سرمایه دار ، پولدار


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


کلمات مخالف درس دوستان ما فارسی دوم دبستان


 • دشمنان دوستان

 • سرد گرم

 • بد مزه خوش مزه

 • نپخته پخته

 • آلوده پاکیزه

 • زشتی زیبایی

 • کم کار پر کار

 • نا مرتـّب مر تـّب

 • غمگین شاد

 • گل های شاداب گل های پژمرده


کلمات متضاد درس دوستان ما


 1. کارگر = رفتگر ، مسگر ، سفالگر

 2. سر سبز = سر حال ، سر درد

 3. رانندگی = سازندگی دارو ساز

 4. آهنگ ساز = کلید ساز

 5. دانایی = توانایی


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


کلمات مخالف درس از همه مهربانتر فارسی دوم


 • پرسیدم جواب دادم

 • سکوت کردن حرف زدن

 • نیست هست

 • کم تر بیش تر

 • بیمار سالم

 • بزرگ کوچک


کلمات هم خانواده درس از همه مهربانتر فارسی دوم


 1. می خواهیم = خواهم ، خواهش

 2. همکلاسی ها = هم شاگردی ها، هم صحبت ها


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


کلمات متضاد درس زیارت


 • داخل خارج

 • رو زیر

 • دور نزدیک

 • دانه ها را جمع کرد دانه ها را پاشید

 • آخر اوّل

 • زشتی زیبایی

 • کم کار پر کار

 • نا مرتـّب مر تـّب

 • غمگین شاد

 • گل های پژمرده گل های شاداب


کلمات مترادف درس زیارت


 1. می خواندند = خواندن ، خواند

 2. گوشه ای = لحظه ای ، فاصله ای

 3. بر می چیدند = بر می گشتند، برمی خاستند

 4. وضو خانه = سرد خانه ، گرم خانه


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


کلمات متضاد درس هنرمند


 • دیشب امشب

 • ناراحت خوش حال

 • سعی نمی کنم سعی می کنم

 • پسرم دخترم

 • خیلی بد خیلی خوب

 • بی هنر باهنر

 • بی دقـّت با دقـّت


کلمات مترادف درس هنرمند


 1. دیشب = امشب ، شب

 2. سرگرم ،= سر حال ، سر درد

 3. هنرمند = کارمند ،دردمند ،ثروتمند

 4. سفالگر = مسگر ، کارگر

 5. قالی بافی = گلیم بافی ، نمد بافی


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


کلمات مخالف درس فردوسی فارسی دوم دبستالن


 • نزدیکی دوری

 • نو قدیمی

 • بی ارزش با ارزش

 • کوچک عظیم (بزرگ )

 • مرده زنده

 • رفتن برگشتن


کلمات هم خانواده فارسی دوم


 1. آرامگاه = خوابگاه ،آسایشگاه

 2. پهلوانان = قهرمانان ، جنگاوران

 3. برگشتن = برداشتن

 4. شاهنامه = دانش نامه ، کارنامه


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


کلمات مخالف درس ایران زیبا فارسی دوم


 • فراوان کم

 • جدید قدیمی

 • نداشتن داشتن

 • سر افکنده می شوم افتخار می کنم

 • زنان مردان

 • دوستان دشمنان

 • از دست می دهند حفظ می کنند

 • بعداَ اکنون


کلمات هم خانواده فارسی دوم


 1. زیارتگاه = پرتگاه ، دانشگاه

 2. پر تلاش = پر کار ،پر در آمد

 3. با ایمان = با خدا ، با جرات


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


کلمات مخالف درس پرچم فارسی دوم


 • سر بلندی سر افکندگی

 • سیاه سفید

 • جنگ صلح

 • خارج وارد

 • اسارت آزادی

 • بله خیر

 • زشت قشنگ

 • شامگاهی صبحگاهی

 • طوفان نسیم

 • باد شدید باد ملایم

 • تند آهسته

 • صبحگاهی شامگاهی


کلمات مترادف درس پرچم دوم دبستان


 1. سربلندی = سرافرازی

 2. می دانی = دانستن ، دانا ،دانستنی ها

 3. مثل = ضرب المثل


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


کلمات مخالف درس نوروز


 • سال جدید سال کهنه

 • آخر فروردین اوّل فروردین

 • آخرین نخستین

 • پایان آغاز

 • پس از نوروز پیش از نوروز

 • خراب آباد

 • بد و بدتر خوب و خوبتر

 • شمع های خاموش شمع های روشن

 • کوچکترها بزرگترها


کلمات مترادف درس نوروز


 1. می گذارند = گذارد ، بگذار

 2. شهیدان = شهید پرور ، شهید شادابی

 3. کمیابی آباد = آبادی ، آباده آمار ،آمادگی ،آماده ساز


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


کلمات مخالف درس پرواز قطره


 • آسمان زمین

 • جمع شدند پراکنده شدند

 • تند تند آرام آرام

 • آن طرف این طرف

 • سیراب تشنه

 • فریاد نزد فریاد زد

 • سرما گرما

 • دور شد نزدیک شد

 • دروغ می گویی راست می گویی


کلمات هم خانواده درس پرواز قطره


 1. راست = راستگو ، راستین

 2. گفت = گفتن ، گفتار

 3. بشویم = بشور ، بشویند

 4. گرما = گرما زده ، گرمایش

 5. صورت = صورتک ، صورتی

 6. بالا = بالاتر ،بالایی

 7. نزدیک = نزد ، نزدیکان

 8. آب = آبیاری ، آبادانی


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


کلمات متضاد درس مثل دانشمندان


 • نگاه کن نگاه نکن

 • کم خیلی

 • دیروز امروز

 • نرو برو

 • عجله کردم صبر کردم


کلمات هم خانواده درس مثل دانشمندان


 1. بشمارند = شمارش

 2. دانشمند = دانشجو ، دانشیار

 3. می داند = داند ، داننده

 4. جانور شناس = آدم شناس ، گیاه شناس

 5. آسیب = آسیب رسانی ، آسیب شناس


کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان


آموزش درس به درس فارسی دوم دبستان


معنی درس به درس کلمات فارسی دوم دبستان


بیشتر بخوانید  دل‌درد در کودکان

4 دیدگاه دربارهٔ «کلمات مخالف (متضاد)،مترادف (هم معنی) درس به درس فارسی دوم دبستان»

دیدگاهتان را بنویسید