چگونه در هنگام بروز مشکل در رابطه آن را حل کنیم؟


به گزارش سایت طلا، زندگی مشترک هر زوجی می تواند با چالش رو به رو شود اما زمانی رابطه آن ها به سلامت از این چالش عبور می کند که بخواهند آن ها حل کنند و از عبور از این مراحل را نیز بلد باشند.

اگر در رابطه خود با یک چالش بزرگ مواجهه شده اید این راهکارها را فراموش نکنید.

1. پذیرش

بـه افکار و احساسات خـود توجـه داشـته باشید و بـه یـاد داشته باشید که بیشتر وقت هـا ، دليـل رفتـار دیـگـران بـا شـمـا بـه سـبب آشفتگی های ذهنی آن هاست . نـه ناراحتـی خـود را پنهان کنیـد و نـه آن هـا را مقصـر و گناهکار بدانیـد . آگاه باشید که ایـن ناراحتی هـا گـذرا هستند و نبایـد روی رفتار شما تاثیر بگذارند .

زندگی مشترک

2. تامل و بررسی دقیق

تلاش کنیـد پـیـام اصـلـی رفتـار و گفتـار دیگران را تشخیص دهیـد . اجـازه ندهیـد کـه انـرژی منفـی آن هـا بـه شـما منتقـل شود و شرایط را مدیریت کنید .

3. نوشتن

افکار خود را یادداشت و آن ها را ساماندهی کنید . یادداشت کردن افکارتـان بـه شـمـا کـمـک می کنـد آن هـا را ساماندهی کنیـد و آنچـه بـاعـث ناراحتـی شما شده است را رها کنید .

4. کنترل مجدد

مـواردی که می خواهیـد با پارتنرتـان مطـرح کنیـد را کنتـرل و بازبینی کنید تا دیدتان بازتر شود.

5. اقدام موثر

وقتـی آرام هستید ، بـا ملایمـت بـا طـرف مقابـل تمـاس بگیرید و یا او را ببینیـد و بپرسید برای او چه کاری می توانیـد انجـام دهیـد و حتـی اگـر لازم باشـد بـه حرف هایـش را فقط گوش کنیـد تـا حـرف دلش را برای شما بیان کند .

بیشتر بخوانید  این مقام فرهنگی نباید مانند یک کلیشه رفتار کند / شیراز در فرهنگ سازی قوی ترین کشور ایران است

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید


دیدگاهتان را بنویسید