معنی بیت کریما به رزق تو پرورده ایم فارسی نهم – ایران چطور

معنی بیت کریم برای غذای شما فارسی نهم است – ایران چطور


اهمیت بیت کریم برای امرار معاش شما پرورش یافت نهم فارسی و اهمیت کریم برای امرار معاش شما پرورش دادیم ادامه مطلب.

کریمه از طعام تو می خوریم / به ثواب و رحمت تو عادت کرده ایم
معنی: ای پروردگار مهربان روزی پر شدیم / و به رحمت و مغفرت تو عادت کردیم
سریال: کریما: ای پروردگار (منادا است) / احترام به برابری بین پاداش، استقامت و مهربانی

درس دعا :: به دل برسیم

معنی نیایش هفتم فارسی

خطا: محتوا محافظت شده است!!