لیست استخرهای دولتی اصفهان + آدرس و تلفن


استخر دولتی ابوذر اصفهان ۳۲۳۶۹۰۲۴ اصفهان – خ ابوذر – استخر سرپوشیده ابوذر استخر دولتی اردوگاه شهید بهشتی اصفهان ۳۷۴۴۲۷۰۲ اصفهان – باغ ابریشم استخر دولتی انقلاب اصفهان ۳۶۲۸۸۷۷۱ اصفهان – میدان آزادی – اول چهارباغ – استخر انقلاب استخر دولتی آب منطقه ای اصفهان ۳۲۶۱۰۶۳۳ اصفهان – خیابان مشتاق سوم – روبروی ساختمان انتقال خون استخر دولتی آبفا اصفهان ۳۶۶۸۰۰۳۰ اصفهان – خ هزار جریب – خ شیخ کلینی ، سازمان اب فاضلاب استخر دولتی آفتاب انرژی اتمی اصفهان ۳۸۹۱۳۵۰۴ اصفهان – شهرک حاج میرزایی – آبشار ۳ استخر دولتی باران اصفهان ۲۶۴۷۲۵۰ اصفهان – حد فاصل چهار راه نورباران و بزرگمهر – جنب مسجد الکریم استخر دولتی بهتوانی غدیر آقایان اصفهان ۳۲۶۶۴۳۰۷ اصفهان – خیابان علامه امینی – پارک غدیر – استخر غدیر – سازمان میادین و تره بار استخر دولتی بهتوانی غدیر بانوان اصفهان ۳۲۶۶۴۳۰۷ اصفهان – خیابان علامه امینی – پارک غدیر – استخر غدیر – سازمان میادین و تره بار استخر دولتی شهید بختیار اصفهان ۳۶۲۷۰۰۶۱ اصفهان – حکیم نظامی -روبروی بیمارستان الزهرا – پایگاه مقاومت بسیج استخر دولتی پالایش نفت اصفهان ۳۹۲۳۰۷۴ اصفهان – شهرک شهید منتظری – مجموعه ورزشی پالایشگاه نفت استخر دولتی پرواز اصفهان ۶۷۰۰۴۴۴ اصفهان – مرداویچ – انتهای شیخ کلینی – مجموعه فرهنگی ورزشی پرواز استخر دولتی دانش آموزی ادب اصفهان ۳۲۲۰۱۱۱۷ اصفهان – خ اردیبهشت – جنب سازمان دانش آموزی – روبروی سازمان اداره کل آموزش و پرورش استخر دولتی دانشگاه اصفهان ۳۷۹۳۲۳۴۰ اصفهان – میدان آزادی – دانشگاه اصفهان استخر دولتی ساحل جی اصفهان ۳۲۳۰۴۴۴۲ اصفهان – خیابان جی – استخر ساحل استخر دولتی سلمان اصفهان ۳۶۲۸۲۲۱۳ اصفهان – خیابان حسین آباد – مسجد اعظم استخر سلمان استخر دولتی سیزده آبان اصفهان – اصفهان – خیایان ارتش استخر دولتی شرکت برق منطقه ای اصفهان ۳۶۲۴۴۰۰۲ اصفهان – خ چهارباغ بالا – اداره برق منطقه ای استان عالی قاپو اصفهان ۲۲۰۸۱۷۴ اصفهان – چهار باغ عباسی – هتل عالی قاپو استخر دولتی بهتوانی غدیر (بانوان) اصفهان ۳۲۶۰۴۴۴۹ اصفهان – خ علامه امینی – مجموعه فرهنگی ورزشی پلی اکریل استخر دولتی فجر اصفهان ۳۴۵۹۲۷۹۲ اصفهان – خیابان کاوه – کوچه تربیت معلم – مجموعه ورزشی پنج آذر استخر دولتی فخر اصفهان – اصفهان – خیابان چمران استخر دولتی فردوس فولاد مبارکه (بانوان) اصفهان ۳۷۷۱۹۱۸۴ اصفهان – خ آتشگاه – مجموعه ورزشی فردوس پلی اکریل استخر دولتی فردوس فولاد مبارکه (آقایان) اصفهان ۳۷۷۱۹۱۸۴ اصفهان – خ آتشگاه – مجموعه ورزشی فردوس پلی اکریل استخر دولتی فرهنگیان هاتف اصفهان ۳۴۴۵۱۰۶۲ اصفهان – میدان قدس – پشت بیمارستان جرجانی استخر دولتی قدس آفتاب اصفهان – اصفهان – خیابان چمران استخر دولتی کارگران اصفهان ۳۶۶۴۰۴۱۷ اصفهان – چهارباغ بالا – جنب مجتمع پارک استخر دولتی سرتاوه (کمال) اصفهان ۳۴۷۱۸۴۰۹ اصفهان – خیابان سروش – خیابان صاحب الزمان استخر دولتی کوثر ملک شهر اصفهان ۴۴۲۰۰۰۵ اصفهان – ملک شهر – مجموعه ورزشی کوثر استخر دولتی گلها اصفهان ۳۶۲۰۱۹۰۱-۳ اصفهان – دروازه شیراز – کوی امام استخر دولتی مروارید فرهنگیان اصفهان ۳۲۶۸۳۰۱۰ اصفهان – چهار راه پیروزی – جنب ورزشگاه شهید خرازی استخر دولتی منطقه هوایی شهید بابایی اصفهان ۳۵۷۷۵۰۷۰ اصفهان – پایگاه هشتم شکاری – داخل h استخر دولتی مهرگان شهرداری اصفهان ۳۵۲۳۰۶۰۶ اصفهان – انتهای خ جی – خوراسگان – استخر مهرگان استخر دولتی نه دی (علوم پزشکی) اصفهان ۳۶۶۸۳۱۲۵ اصفهان – خیابان هزارجریب – بیمارستان الزهرا – دانشگاه علوم پزشکی استخر دولتی نمونه کرد آباد اصفهان ۳۵۲۲۸۹۳۰ اصفهان – خ جی – شهرک فاضل – ورزشگاه شهدای کردآباد استخر دولتی نور اصفهان ۳۷۷۲۱۵۵۵ اصفهان – خ آتشگاه – پل گورتان – روبروی مخابرات – مجموعه ورزشی نور استخر دولتی هتل کوثر اصفهان ۳۶۲۸۸۸۳۱ اصفهان – هتل پل – هتل کوثر استخر دولتی هتل عباسی اصفهان ۳۲۲۲۲۱۵۷-۹ اصفهان – خیابان آمادگاه – هتل عباسی


بیشتر بخوانید  لیست شعب و نمایندگی های بیمه معلم در زاهدان

دیدگاهتان را بنویسید