فوری: قطع یارانه جدی شد


شمانیوز

شما نیوزیارانه ها را کاهش دهید

حائری معاون وزیر برق و نیرو: بر اساس بند 1 تبصره 8 قانون بودجه 1400 به مشترکانی که بیش از الگوی مصرف برق مصرف می کنند یارانه تعلق نمی گیرد.