ضرب المثل “نگذار سایه ات از سرما محو شود”


ضرب المثل

اجازه نده سایه ات از سرما محو شود:

در عبارت فوق، معنای مجازی و استعاری سایه همان محبت، رحمت، لطافت و توجه ویژه است که جایگاه بالاتر و مؤثرتر نسبت به فرودست و فرودست دارد. این عبارت به لطف کلام نه تنها به ضرب المثل تبدیل شده است، بلکه دامنه آن به تعارفات روزمره نیز کشیده شده است، امروزه در هنگام احوالپرسی یا فراق و بخشش از آن اصطلاح استفاده و استفاده می کنند.

زمانی که اسکندر مقدونی در قرنتس بود، خبر خیانت دیوژن را شنید و با شکوه شاهانه از او استقبال کرد.

دیوژن که در آن زمان زیر آفتاب دراز کشیده بود، توجهی به اسکندر نکرد و تکان نخورد. اسکندر ناراحت شد و گفت : مگه نمیدونستی احترام لازم رو نذاشتی ؟ دیوژن با خونسردی پاسخ داد: می دانستم، اما چون تو از بندگان من هستی، تعظیم را لازم ندانستم.

اسکندر بیشتر خواست. دیوگنس گفت: تو بنده حرص و خشم و شهوت هستی و من این خواسته های نفس را بنده و مطیع خود قرار دادم. به قول استاد رومی:

من دو تا خدمتکار دارم و آنها متواضع هستند
یک و دو حاکم بر تو و امیر
به من بگو این دو چیست، این Zelt است
گفت غضب و شهوت دیگر

یعنی در جواب اسکندر گفت: هر که باشی مقام و منزلت من را نداری جز اینکه پادشاه و فرمانروای مطلق یونان و مقدونی هستی؟

اسکندر اعتراف کرد! دیوژن گفت: «چه چیزی بیشتر از موقعیت شما؟»
اسکندر پاسخ داد: “هیچی.” دیوژن بلافاصله گفت: “من هیچ هستم و بنابراین از تو بلندتر و بلندتر!”

بیشتر بخوانید  قتل نوعروس ۱۵ساله در شب نامزدی !

اسکندر سرش را خم کرد و ناخواسته گفت: دیوژن از من چیزی بخواه و بدان که هر چه بخواهی به تو می دهم.
فیلسوف وارسته عالم و عالم چشم بر اسکندر که در آن هنگام میان او و خورشید ایستاده بود بست و گفت: سایه خود را از سرم بردار.
این جمله چنان بر مغز و استخوان اسکندر اثر گذاشت که ناخواسته فریاد زد: اگر اسکندر نبودم دوست داشتم دیوژن باشم.

در

در

ضرب المثل سایه ات سرد نشود

ضرب المثل های زیبا در مورد شهر و کشور خود را در قسمت نظرات بنویسید ….

ممنون از دنیا…

مجموعه: مجله اینترنتی تشویقی

ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل های باستانی ایرانی گنجینه ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل های قدیمی آشنایی با تمام ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل های ایرانی داستان ضرب المثل های معروف ضرب المثل های ایرانی با خط فارسی


دیدگاهتان را بنویسید