شب هفتم ماه محرم متعلق به کیست (۱۲ مرداد ۱۴۰۱) – ایران چطور

شب هفتم محرم (21 مرداد 1401) متعلق به کیست – ایران چطور؟


شب هفتم: حضرت علی اصغر (ع)

علی اصغر (ع) کوچکترین فرزند امام حسین (ع) و حضرت رباب دختر عمرو القیس است که با تیر سه شاخه حرمله بن کاهل اسدی کشته شد. مصیبت علی اصغر (ع) جان امام حسین (ع) را تهدید می کرد که گریه می کرد و به خدا می گفت:

خدایا بین ما و این قوم قضاوت کن. آنها از ما کمک خواستند، اما حاضرند ما را بکشند. در این هنگام صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت: ای حسین(ع) نگران اصغر(ع) نباش، پرستار در آسمان آماده است تا از او پرستاری کند. شب هفتم شب لذت است.

حسین (ع) بهترین الگوی ثبات و قناعت است. با شهادت همه یاران و جوانان، فرزندش را به میدان برد. وقتی علی اصغر را نیز قربانی کردند، در برابر قضای الهی سر خم کرد و به خدا گفت: خدایا! با دیدن این صحنه ها تحمل این بدبختی ها برایم آسان می شود.

خطا: محتوا محفوظ است!!