سوال و جواب درس دوم پیام های آسمان هشتمسوال و جواب درس دوم پیام های آسمان هشتم


1 غفّاّر یعنی چه ؟ چرا خداوند با این صفت شناخته می شود؟

پاسخ: غفار = بسیار آمرزنده

خداوند تمام گناهان و اشتباهات گوناگون بندگانش را که

پشیمان شده باشند و بخواهند راه رستگاری و درستکاری و تقوا را در پیش بگیرند ، می آمرزد.


2 چگونه و با چه شرایطی خداوند گناهان بندگانش را می بخشد؟

پاسخ: بنده گنهکار از کار زشتش پشیمان شود و تصمیم به ترک آن بگیرد و اعمال شایسته انجام دهد.


3 اگر حق الناس بر عهده ی کسی باشد خداوند در چه صورتی او را می آمرزد؟

پاسخ: در صورتی که فرد حقوق مردم را جبران کند و حقشان را بپردازد.


4 آیا خداوند همه ی گناهان را می آمرزد؟ چگونه؟

پاسخ: بله ، خداوند تمام گناهان و اشتباهات گوناگون بندگانش را که پشیمان شده باشند و بخواهند راه رستگاری و درستکاری و تقوا را در پیش بگیرند ، می آمرزد.


5 اگر خداوند غفار نبود چه اتفاقی می افتاد؟ و غفار بودن چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟

پاسخ: ناامیدی فراگیر می شد و انسان دیگر توبه کردن و جبران

کردن برایش معنا نداشت . غفار بودن خدا موجب امیدواری و جبران خطاها و اشتباهات و توبه می شود


6 چه کسانی بیشتر رنگ و بوی صفت الهی به خود می گیرند؟

پاسخ: کسانیکه دیگران را به خاطر خطاهایشان می بخشند.


7 گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ایی برای انسان دارد؟

پاسخ: خشنودی و رضایت خدا – آمرزش گناهان – بهره مندی از رحمت بیشتر الهی – عزیز و سربلند شدن انسان

بیشتر بخوانید  آموزش کامل درس 13 هدیه چهارم ابتدایی خاله نرگس


8 آیه را ترجمه کنید: ( وَلیََعفوا ولیَصفََحوا َاَلا تُحِبّونَ اََن یَغفِرَ اللهُ لَکُُم وَ اللهُ غَفورٌ رحَیمٌ )


پاسخ: (مؤمنان) باید عفو و گذشت پیشه کنند و از یکدیگر درگذرند . آیا دوست ندارید که خدا هم شما را بیامرزد ؟ خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.


9 در جامعه ایی که هیچکس حاضر به بخشش و عفو خطاهای دیگران نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

پاسخ: عداوت و کینه فراگیر می شود و امکان زندگی سالم و پر محبت وجود نخواهد داشت وانسانها از هم دور می شوند.


10 اثرات دیگر عفو و گذشت را بیان کنید؟

پاسخ: خشنودی و رضایت خدا – آمرزش گناهان – بهره مندی از


separator line

حتماً بخوانید:


دیدگاهتان را بنویسید