بانکی که ظرف ۱۰ روز وام ازدواج را واریز نکند، تخلف کرده است – ایران چطور


بانکی که ظرف 10 روز وام ازدواج را پرداخت نکند مرتکب تخلف شده است – ایران چطور؟


فارسمان | بانکی که ظرف 10 روز وام ازدواج را پرداخت نکند مرتکب تخلف شده است

🔹 رئیس کل بانک مرکزی: بخشنامه مزایای ازدواج به بانک ها منتشر شده است و با تکمیل مدارک، بانک ها موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز سود را به حساب زوجین واریز کنند. مردم تخلفات بانکی را به سامانه های بانک مرکزی گزارش کنند.

🔸 برای نظارت بر این موضوع چندین نظرسنجی در سامانه فارسمان ثبت شده است.

گزارش نظرسنجی را اینجا (http://fna.ir/1kmlcn) بخوانید.
کمپین را اینجا (http://farsnevs.ir/mi/c/112311) امضا کنید.

خطا: محتوا محفوظ است!!