آشنایی با رشته جغرافیا


آشنایی با رشته جغرافیا

آشنایی با رشته جغرافیا

آشنایی با رشته جغرافیا

وضعیت این حوزه تحصیلی:

جغرافیا کارشناسی در چهار شاخه اصلی جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، کارتوگرافی و جغرافیای سیاسی – ارتش عرضه می شود و هر یک از گرایش های جغرافیایی طبیعی و انسانی دارای چندین گرایش است. البته تفاوت هر گرایش با گرایش دیگر تنها در 8 واحد تخصصی است و به همین دلیل بسیاری از دانشگاه ها در راهنمای آزمون سراسری گرایش های موجود در دانشگاه خود را ذکر نمی کنند و تنها به شاخه های اصلی مراجعه می کنند. جغرافیا که در آن در دانشگاه تدریس می کند. انجام شد.

آشنایی با رشته جغرافیا

شاخه جغرافیای طبیعی:

جغرافیای طبیعی علمی محیط طبیعی و تأثیر عوامل و عناصر محیطی بر زندگی و فعالیت انسان را مطالعه می کند. این علم در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش است ژئومورفولوژی و هواشناسی

آشنایی با رشته جغرافیا

جهت گیری ژئومورفولوژیکی:

ژئومورفولوژی او بیشتر به پدیده های سطح زمین توجه دارد، یعنی شکل یا صورت زمین را مطالعه می کند. به همین دلیل این علم ارتباط تنگاتنگی با زمین شناسی دارد و تحت تأثیر یافته های زمین شناسی است. چون ریخته یا ظاهر کشور، تبلور وقایع داخل کشور است. البته زمین شناسی بیشتر بر اعماق و لایه های درونی زمین تمرکز دارد، اما ژئومورفولوژی به بررسی فرآیندهای بیرونی یا سطحی زمین می پردازد.

آشنایی با رشته جغرافیا

دروس تخصصی ژئومورفولوژی:

ژئومورفولوژی مناطق شهری، نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی، هیدرولوژی کاربردی، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، تفسیر نقشه (توپوگرافی و زمین شناسی)، پایان نامه.

آشنایی با رشته جغرافیا

جهت گیری هواشناسی (اقلیم):

هواشناسی به بررسی فرآیندهای جو از جمله انرژی و توزیع آن در سیاره زمین، حرکات جوی و قوانین تنظیم کننده این حرکات و تأثیر این فعالیت ها بر زندگی و فعالیت انسان ها، موجودات زنده و محیط بی جان سیاره زمین می پردازد. . .

بیشتر بخوانید  احتمال وجود دو سیاره‌ی دیگر پس از پلوتو در منظومه شمسی

معمولا مشکلات آب و هوایی نیز بیشتر است تأثیر عناصر اقلیمی و جهان ها بر فعالیت انسان و سوالات
کاربری زمین مانند کشاورزی است.

آشنایی با رشته جغرافیا

دروس این حوزه در طول تحصیل:

دروس مشترک بین شاخه های جغرافیا:

جغرافیای آب، جغرافیای خاک، جغرافیای زیستی، اقلیم ایران، ژئومورفولوژی ایران، منابع و مسائل آب ایران، اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای، مبانی جغرافیای جمعیت، مبانی جغرافیای روستایی، مبانی جغرافیای اقتصادی: کشاورزی، مبانی جغرافیای اقتصادی: صنعت ، ترافیک و انرژی، جغرافیای سیاسی، مبانی جغرافیای شهری، جغرافیای عشایری، تحقیقات میدانی در جغرافیا (روش تحقیق عملی)، زمین در فضا، ریاضیات، آمار و احتمال 1، منابع جغرافیایی ایران، فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی، جغرافیای تاریخ ، نقشه برداری (کارتوگرافی)، نقشه برداری (نظری و عملی)، نقشه خوانی، روش تحقیق: نظری، اصول سنجش از دور، کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا، آمار و احتمال: 2 کاربرد آمار در جغرافیا، کامپیوتر در جغرافیا، مبانی جغرافیا، زمین شناسی برای جغرافیا، مبانی اقلیم شناسی، آب و هوای زمین،

مبانی ژئومورفولوژی: 1 ساختمان، مبانی ژئومورفولوژی: 1 دینامیک.

آشنایی با رشته جغرافیا

دروس اصلی مشترک بین گرایش های جغرافیای طبیعی:

جغرافیای قاره ها، فصلنامه جغرافیا، زمین شناسی ایران، مسائل جغرافیایی مناطق خشک ایران، حفاظت از اراضی، جنگل ها و مراتع و مشکلات آنها در ایران، جغرافیای منطقه ای ایران، متون جغرافیای طبیعی به زبان های خارجی، جغرافیای انسانی ایران ( 1): (جمعیتی-اقتصادی)، جغرافیای انسانی ایران (2): (شهری- روستایی)، نقشه برداری تکمیلی، مبانی محیطی، ژئومورفولوژی اقلیمی، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، (با تاکید بر ایران).

آشنایی با رشته جغرافیا

شاخه نقشه برداری:

نقشه کشی هنر، علم و فناوری ساخت نقشه های مختلف برای استفاده در ساختار اقتصادی، فرهنگی، دفاعی، روابط بین الملل، آموزش و پرورش و
آموزش، گردشگری و موارد مختلف دیگر. یعنی یک جغرافیدان به کمک نقشه ای از اطلاعات دقیق در مورد موقعیت ها و
دستاوردهای پراکندگی
اکنون که صدها نوع نقشه در اختیار داریم، مشخص است که تهیه نقشه به مهارت های خاصی نیاز دارد که دانشجوی نقشه کشی به آن دست خواهد یافت.

بیشتر بخوانید  با نوک شکسته طوطیم چیکار کنم؟

آشنایی با رشته جغرافیا

دروس پایه و اصلی:

ریاضیات، سنجش از دور، ژئومورفولوژی ایران، جغرافیای آبهای ایران، منابع جغرافیایی ایران، متون جغرافیایی به زبانهای خارجی، جغرافیای خاکی، جغرافیای نظامی ایران، مبانی جغرافیای سیاسی، فلسفه جغرافیا، زمین در فضا، زمین شناسی جغرافیا، مبانی هواشناسی، جغرافیای آب، ژئومورفولوژی عمومی، جغرافیای زیستی، کاربرد آمار در جغرافیا، جغرافیای اقتصادی عمومی، جغرافیای جمعیتی، جغرافیای روستایی (عمومی و ایران)، جغرافیای شهری (عمومی و ایران).

آشنایی با رشته جغرافیا

دوره های تخصصی:

آمار و احتمال، کامپیوتر، فیزیک نور، جغرافیای جهان، تئوری خطا، فتوگرامتری، تفسیر عکس، هیدروگرافی، نقشه برداری، کارتوگرافی ریاضی، کارتوگرافی موضوعی، عکاسی و چاپ، گرافیک، اردوگاه ژئودتیک هیدروگرافی، پروژه نقشه برداری، نقشه برداری کامپیوتری، جغرافیای خلیج فارس، عمومی ژئودزی، نجوم زمین شناسی، نقشه کشی.

آشنایی با رشته جغرافیا

شاخه جغرافیای انسانی:

جغرافیای انسانی به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم جغرافیایی در دو گرایش جغرافیای شهری و روستایی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشورمان ارائه می شود.

آشنایی با رشته جغرافیا

جهت گیری جغرافیایی شهری

جغرافیای شهری به بررسی موضوعات مهمی مانند گسترش شهری، مسائل اقتصادی و جمعیتی شهرها و همچنین بحث روز جغرافیای شهری یعنی گردشگری می پردازد.
بررسی نحوه اشغال فضا، نوع تمرکز و توزیع مشاغل در شهر و همچنین نحوه جابجایی از محل کار به محل سکونت، رابطه بین کار و مسکن و تعامل و تاثیرات متعدد بین این متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. در جغرافیای اجتماعی شهرها

آشنایی با رشته جغرافیا

دروس تخصصی جغرافیای شهری:

اقتصاد شهری، شهرها و شهرک های جدید، روابط شهری و روستایی با تاکید بر ایران، اصول و روش های شهرسازی، شهرسازی در ایران، کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای (روش تفسیر طرح های شهری و منطقه ای)، پایان نامه.

بیشتر بخوانید  آیا افراد نابینا هم خواب میبینند؟!

آشنایی با رشته جغرافیا

جهت گیری جغرافیایی روستایی:

این گرایش به بررسی رابطه بین مناطق شهری و روستایی، برنامه ریزی و توسعه روستایی، نوسازی و آینده روستایی، روستاهای آینده، علل و عوامل مهاجرت روستایی، سلامت و اوقات فراغت روستاییان، حفاظت از محیط زیست، ترافیک، کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی می پردازد.

آشنایی با رشته جغرافیا

دروس تخصصی جغرافیای روستایی:

اصول و روش های برنامه ریزی روستایی، اقتصاد روستایی، روابط شهری و روستایی با تاکید بر ایران، برنامه ریزی روستایی در ایران، کارگاه آموزشی برنامه ریزی روستایی: (روش تهیه و تفسیر طرح های روستایی)، پایان نامه.

آشنایی با رشته جغرافیا

جغرافیا و شهرسازی:

جغرافيا و شهرسازي در تلاش است تا با توجه به عوامل انساني و طبيعي در هر شهر، براي مسائل جمعيتي، اقتصادي، زيست‌محيطي برنامه ريزي كند، لذا بر اساس اين طرح مهندسان معماري، ساختماني، ساختمان‌ها و سازه‌ها، بخش‌هاي مختلف شهر را طراحي و يا مشكلات شهري را حل مي‌كنند. .

آشنایی با رشته جغرافیا

دوره های اصلی مشترک بین گرایش های جغرافیای انسانی:

جغرافیای جمعیت ایران، جغرافیای روستایی ایران، جغرافیای شهری ایران، جغرافیای اقتصادی ایران: 1 کشاورزی، جغرافیای اقتصادی ایران: 2 صنعت، حمل و نقل انرژی، اصول اقتصاد، نظریه های اقتصادی و اقتصاد توسعه، متون جغرافیای انسانی در زبان خارجی، نقشه و نمودارهای موضوعی از جغرافیای انسانی، ویژگی های جغرافیای انسانی مناطق خشک ایران، جغرافیا و صنعت گردشگری، ویژگی های جغرافیایی کشورهای توسعه یافته، ویژگی های جغرافیایی کشورهای اسلامی، ویژگی های جغرافیایی آسیای مرکزی، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیای تاریخی (با تاکید بر ایران).


دیدگاهتان را بنویسید